Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
 
- TAXATOR - (3 posturi)
- ȘOFER AUTOBUZ - (3 posturi)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 26.02.2018, ORA 14:00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.
 
INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 27.02.2018, ORA 10:00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.
 
 
1. CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
 
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi  (24 ani pentru postul de ŞOFER AUTOBUZ);
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
 
 
2. CONDIŢII SPECIFICE:
 
- TAXATOR -
 
- orientare către rezultate;
- studii medii;
- capacităţi organizatorice foarte bune;
- abilităţi de comunicare;
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
- experienţa în domeniu constituie un avantaj;
 
- ŞOFER AUTOBUZ -
 
- vârsta minimă 24 ani;
- studii medii;
- permis de conducere categoria D;
- atestat profesional de transport persoane;
- cartelă tahograf digital;
- fără abateri în siguranţa circulaţiei;
- experienţă şi vechime: minim 3 ani în domeniul transportului de persoane;
 
 
3. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:
 
- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULUM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
- COPIA PERMISULUI DE CONDUCERE (pentru postul de ȘOFER AUTOBUZ);
- COPIA ATESTATULUI DE TRANSPORT PERSOANE (pentru postul de ȘOFER AUTOBUZ);
- COPIA CARTELEI TAHOGRAF;
- CAZIER JUDICIAR;
- CAZIER RUTIER (pentru postul de ȘOFER AUTOBUZ);
- COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
- DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).
 
                                                                                              S.C. GIROCEANA S.R.L.